Algemene voorwaarden / Terms and Conditions

Bedrijfsinformatie:

​Nathan Maas Photography

KvK nummer: 08180349

BTW nummer: NL002213551B71

Rekeningnummer: NL48TRIO 0338801162 – t.n.v. Nathan Maas Photography, Breda 

De website, de teksten en al het beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Neem contact met mij op als je naar mij wilt verwijzen.

De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Het BTW tarief op mijn webshop varieerd tussen de 9% en 21% en is altijd vermeld op de factuur.

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op, ivm andere werkzaamheden kan het max 2 dagen duren voor ik op je vraag zal antwoorden.

– Email: info@nathanmaasphotography.com

– WhatsApp: +31629012327

– Instagram: @nathanmaasphotography

De algemene voorwaarden van Nathan Maas Photography zijn van toepassing op alle producten en diensten.

Als je een bestelling plaatst ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden wordt ook akkoord gegaan met mijn privacy beleid.

Nathan Maas Photography is een webwinkel en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Hoe te bestellen

Je zoekt een of meerdere artikelen uit, hiervan kies je de grootte/maat en het aantal en deze leg je in het winkelmandje. Als je klaar bent met winkelen klik je op de winkelmand. Je krijgt nu een overzicht en je kan alles nu nog wijzigen. Klik op bestellen als je alles nog een keer nagekeken hebt, hier staan ook de verzendkosten vermeld, nu kan je de betalingswijze bepalen en de bestelling betalen. Om het de volgende keer gemakkelijk te maken kan je een account aanmaken, maar als gast afrekenen kan ook.

De bestelling wordt bevestigd met een mailtje (check ook je spam box) als je na 24u geen bevestiging hebt gehad neem dan contact met mij op.

Zodra ik je betaling heb ontvangen ga ik aan de slag met het klaarmaken van de bestelling en verstuur ik de bestelling zo snel mogelijk. Doorgaans wordt je bestelling binnen 3-7 werkdagen naar je verstuurd. Uitverkochte artikelen zijn ook echt uitverkocht.

Als je problemen ondervind met je bestelling of tijdens je bestelproces neem dan contact met mij op.

Betalen

Hoe kan je betalen?

Op de webshop kan alleen betaald worden via IDEAL (hiervoor gebruik ik Mollie).

Custom opdrachten en fotoshoots gaan via factuur.

Als ik de betaling heb ontvangen zal het pakketje klaargemaakt worden en zo snel mogelijk jou kant op komen. Doorgaans wordt je bestelling binnen 3-7 werkdagen naar je verstuurd.

Bij het afrekenen is het ook mogelijk om een kortingscode in te vullen.

Betaling via factuur

Bij een custom opdracht of fotoshoot kan worden betaald via een factuur. Deze dient binnen 14 werkdagen overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL48TRIO 0338801162 – t.n.v. Nathan Maas Photography, Breda 

Wanneer de factuur niet op tijd betaald is wordt twee keer een herinnering gestuurd, bij een derde herinnering komt er 8% voor bedrijven of 2% voor consumenten rente boven op het totaal bedrag plus 40 euro administratiekosten. Wanneer hierna de betaling nog steeds uitblijft zal een incassobureau ingeschakeld worden, waarvoor de kosten ook in rekening gebracht zullen worden.

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen kunnen voorkomen wanneer onvoorziene omstandigheden voorkomen zoals stijging van de kosten van materialen, stijging van de verzendkosten of stijging van kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bezorging

De verzendkosten zijn €6,75. De bestelling wordt verzonden via postNL als pakket met track and trace. Dit wordt automatisch berekend in het winkelmandje.

Bij een bestelling van boven de €75,- zijn de verzendkosten gratis. Dit geldt niet voor verzendingen buiten Nederland.

PostNL is verantwoordelijk voor de goede bezorging. Nathan Maas Photography is niet aansprakelijk voor niet tijdig of niet bezorgen van het pakketje.

Levertijd

Mijn levertijd is 3-7 werkdagen. Mocht dit niet lukken dan zal ik dit zo snel mogelijk laten weten of staat dit omschreven in de productomschrijving. Ik probeer in alle gevallen je bestelling zo snel mogelijk te versturen. 

Buitenland

Voor verzendingen buiten Nederland, neem contact op met info@nathanmaasphotography.com voor de mogelijkheden en kosten.

Gratis verzending boven €75,- geldt niet naar het buitenland.

Geannuleerde artikelen

Wanneer een artikel dat wel besteld is onverwachts niet aan mijn eisen voldoet kan ik de bestelling annuleren. Ik neem dan contact met je op en het aankoop bedrag wordt terug gestort of je mag iets anders uitzoeken in de webshop.

Retourneren, ruilen en garantie

Als je bestelling (voor een deel) niet voldoet aan je verwachtingen heb je 14 dagen de tijd om het terug te sturen of te ruilen.

Ik neem alleen producten terug in de originele verpakking

Kleding en accesoires mogen niet gedragen of gewassen zijn.

Maatwerk, custom opdrachten en fotoshoots kunnen niet geretourneerd worden.

Hoe retourneren

Kosten voor terug zenden zijn voor de klant en op eigen risico. Geld terug na maximaal 14 dagen na goed ontvangen van het pakket.

Neem om te retourneren contact met mij op.

Hoe ruilen

Is de bestelling niet helemaal naar wens? Dan is het mogelijk om een artikel te ruilen. De verzendkosten om het terug te sturen zijn voor de klant.

Neem om te ruilen contact met mij op voor de mogelijkheden.

Garantie

Als er een gebrek is aan het product is het terugsturen natuurlijk gratis en krijg je je geld terug.

Geld terug maximaal 14 dagen na goed ontvangen van het pakket. Als ik het verkeerde product heb gestuurd is het retourneren of ruilen ook voor mijn kosten.

Ik doe er alles aan om een goede kleurweergave te garanderen echter kunnen de kleuren op je scherm anders zijn dan de uiteindelijke print die je ontvangt. Dit kan simpelweg doordat schermen kleuren anders weer kunnen geven door bijvoorbeeld ouderdom, blauwlicht filter die aan staat of omdat ze niet gekalibreerd zijn. Om deze reden geef ik geen geld terug garantie op verkeerde kleurweergave.

Ook is er geen garantie als buiten de wasvoorschriften van kleding en accesoires wordt gehandeld.

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag van aanschaf van het product.


Company Information:

Nathan Maas Photography

Chamber of Commerce number: 08180349

VAT number: NL002213551B71

Bank account number: NL48TRIO 0338801162 – in the name of Nathan Maas Photography, Breda

The website, the texts and all images are protected by copyright. Please contact me if you want to refer to me.

The prices in the webshop are with VAT and without any shipping costs.

The VAT rate on my webshop varies between 6% and 21% and is always stated on the invoice.

If you have any questions or comments, please contact me. Because of other activities it can take up to 2 days until I will answer your question.

– Email: info@nathanmaasphotography.com

– WhatsApp: 0031629012327

– Instagram: @nathanmaasphotography

The general terms and conditions of Nathan Maas Photography apply to all products and services.

When you place an order you automatically agree to the terms and conditions. By agreeing to the terms and conditions, you also agree to my privacy policy.

Nathan Maas Photography is a webshop and cannot be held liable for deviations in prices, images and texts.

How to order

You select one or more articles, choose the size and the number of these and put them in the shopping cart. When you finished shopping, click on the shopping cart. You now get an overview and you can still change everything. Click on order when you have checked everything again, this is also where the shipping costs are calculated, now you can determine the payment method and pay for the order. To make it easier for next time you can create an account, but you can also pay as a guest.

The order will be confirmed with an email (also check your spam box) if you have not received a confirmation after 24 hours, please contact me.

As soon as I have received your payment, I will start preparing the order and I will send the order out as soon as possible. Usually your order will be shipped to you within 3-7 working days. Sold out items are really sold out.

If you have problems with your order or during your ordering process, please contact me.

How to pay

How can you pay?

In the webshop you can only pay through IDEAL (I use Mollie for this).

Custom assignments and photo shoots go through invoice.

When I have received the payment, the package will be prepared and will come to you as soon as possible. Usually your order will be shipped to you within 3-7 working days.

It is also possible to enter a discount code at the checkout.

Payment by invoice

With a custom assignment or photo shoot, payment can be made through an invoice. This must be transferred within 14 working days to bank account number: NL48TRIO 0338801162 – in the name of Nathan Maas Photography, Breda

If the invoice is not paid on time, a reminder is sent twice, with a third reminder interest is calculated. This will be 8% for companies or 2% for consumers on top of the total amount plus 40 euros in administration costs. If the payment is still not made after this, a collection agency will be called in, for which the costs will also be charged.

Price changes

Price changes can occur when unforeseen circumstances occur such as an increase in the cost of materials, an increase in shipping costs or an increase in costs necessary for the execution of the work.

Delivery

The shipping costs are € 6,75. The order will be shipped through PostNL as a package with track and trace. This is automatically calculated in the shopping cart.

With an order higher than € 75 the shipping costs are free. This does not apply to shipments outside the Netherlands.

PostNL is responsible for proper delivery. Nathan Maas Photography is not liable for late delivery or non-delivery of the package.

Delivery time

My delivery time is 3-7 working days. If this does not work, I will let you know as soon as possible or it will be described in the product description. In all cases I try to ship your order as quickly as possible.

Abroad

For shipments outside the Netherlands, please contact info@nathanmaasphotography.com for the options and costs.

Free shipping above € 75 does not apply abroad (outside the Netherlands).

Canceled items

If an item that has been ordered unexpectedly does not meet my requirements, I can cancel the order. I will contact you and the purchase amount will be refunded or you can choose something else in the webshop.

Returns, exchanges and warranty

If your order (in part) does not meet your expectations, you have 14 days to return or exchange it. I only take products back in the original packaging. Clothing and accessories can not have been worn or washed. Custom work, custom assignments and photo shoots cannot be returned.

How to return

Costs for returning are for the customer and at your own risk. Money back after a maximum of 14 days after the package is recieved.

Please contact me to return.

How to exchange

Is the order not quite satisfactory? Then it is possible to exchange an article. The shipping costs for returns are for the customer.

To exchange, please contact me for the possibilities.

Guarantee

If there is a defect in the product, the return is of course free and you will get your money back.

Money back up to 14 days after the package is recieved. If I have sent the wrong product, the return or exchange is also for my costs.

I do everything I can to guarantee good color reproduction, however the colors on your screen may differ from the final print you receive. This is simply because screens can display colors differently due to, for example, age, blue light filter that is on or because they are not calibrated. For this reason I do not give a money back guarantee for incorrect color reproduction.

There is also no guarantee if you act outside the washing instructions for clothing and accessories.

Liability is always limited to the amount of purchase of the product.